Service Plan

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ สาขาจักษุวิทยา รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ 
สาขาจักษุวิทยา
รุ่นที่ 2
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
จังหวัดขอนแก่น 
กลุ่มเป้าหมาย คือ
         1.จักษุแพทย์,พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หรือ พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
         2.แพทย์ จากโรงพยาบาลชุมชน  
         3.พยาบาลที่สนใจ หรือ case manager ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากโรงพยาบาลชุมชน 

หมายเหตุ 
  • แพทย์ ประชุมเพียง 1 วัน (15 สิงหาคม 2556)
  • พยาบาล ประชุม 2 วัน (15-16 สิงหาคม 2556)
    สำหรับ..พยาบาลได้รับค่าคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 คะแนน
 ติดต่อ วิราณี นาคสุข เบอร์ 084 539 8474
รายละเอียดการประชุม

 

Last Update : 2013-08-01 21:19:59