อัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จากการคัดกรองโดย อสม.)

จังหวัด อำเภอ