1. คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลบัญชี1 จากโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU
 2. คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลบัญชี1 จากโปรแกรม JHCIS
 3. คู่มือการนำข้อมูลบัญชี1 จากโปรแกรม HOSxP เข้า National Eye Health Data Center
 4. คู่มือการนำข้อมูลบัญชี1 จากโปรแกรม HOSxP PCU เข้า National Eye Health Data Center
 5. คู่มือการนำข้อมูลบัญชี1 จากโปรแกรม JHCIS เข้า National Eye Health Data Center
 6. คู่มือการคัดกรองสายตาในผู้ป่วย อายุ 60 ปี ขึ้นไป
 7. คู่มือการลงทะเบียนผ่าตัดต้อกระจก
 8. คู่มือการนำข้อมูลบัญชี1 นอกเหนือจากโปรแกรม HOSxP, HOSxP PCU, JHCIS
 9. คู่มือการบันทึกผลคัดกรองสงสัยตาบอด
 10. คู่มือการบันทึกข้อมูลแว่นตาเด็ก
 11. คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลนักเรียนจากโปรแกรม HOSxP
 12. Download โปรแกรม Navicat for MySQL
 13. คู่มือบันทึกข้อมูลการคัดกรอง เฝ้าระวัง และแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน ป1 และการนำเข้า vision2020 สำหรับ HOSxP และ HOSxP PCU By นายจิราวัฒน์ ยาทองไชย
 14. คู่มือบันทึกข้อมูลการคัดกรอง เฝ้าระวัง และแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในนักเรียน ป1 และการนำเข้า vision2020 สำหรับ JHCIS By นายจิราวัฒน์ ยาทองไชย
 15. คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลนักเรียนจากโปรแกรม JHCIS

Web Link