Welcome to National Eye Health DataCenter

[25สค66] Download แบบฟอร์มตรวจตาสำหรับโรงเรียน
[25พค65] ประชุมพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลจักษุวิทยา
[25พค65] อบรมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้นโยบายเด็กไทยสายตาดี ปี2565 รุ่นที่1
[2ตค60] ชี้แจ้งการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 2561
[15มิย60] แจ้งโครงการแว่นตาเด็ก ปีการศึกษา 2559
[5ตค59] แจ้งยกเลิกการปิดระบบ vison2020thailand.org วันที่ 6 ตุลาคม 2559
[2ตค59] ประกาศ ขออนุญาตปิดปรับปรุงระบบ vison2020thailand.org
[17พค59] แจ้งผู้รับผิดชอบข้อมูลประชากร สสจ. เรื่อง รายชื่อประชากรที่ error
[4พค59] เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ vision2020 รุ่น1-4 สป.สธ
[1พย58] แผ่น E พิมพ์บนกระดาษ A4
[21สค58] คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)
[27กค58] แจ้งปรับปรุง Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม
[7กค58] หลีกเลี่ยงการใช้งานช่วงเวลา 00:30 ถึง 05:30
[6พค58] แจ้งบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
[22เมษ58] ปรับปรุงวิธีการบันทึกผลคัดกรองสายตาโดย อสม.
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา ๖ มิ.ย.๕๙
  8 มิถุนายน 2559
ขอข้อมูลผลการคัดกรองตาบอด และยอดผ่าตัดปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดเป้าหมายผ่าตัด ปี 2559 ภายในวันที่ 11 สค. 2558
  4 สิงหาคม 2558
แนวทาง โครงการ สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน
  4 สิงหาคม 2558
เอกสารนำเสนออบรม vision2020‏ โดย นายแพทย์อนุกูล ไทยฐานันดร์
  26 มีนาคม 2558
เชิญผู้แทนเขตสาขาจักษุ ประชุม Service Plan สาขาจักษุ ที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 มีนาคม 2557
  20 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Service Plan สาขาจักษุ และการบันทึกข้อมูลในระบบ
  16 มกราคม 2557
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ สาขาจักษุวิทยา รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556
  1 สิงหาคม 2556